Аймгийн тухай

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго: Иргэн төвтэй, үр дүнд суурилсан төрийн албыг бэхжүүлж, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангана.