Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Концессын мэдээлэл

3 сард концессоор хэрэгжиж буй ажил байхгүй болно.