Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Концессын мэдээлэл

2017 оны 6 сард концессоор хэрэгжиж буй ажил