Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Концессын мэдээлэл

2017 оны 7 сард концессоор хэрэгжиж буй ажил