Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Концессын мэдээлэл

2017 оны 9 сард концессоор хэрэгжиж буй ажил