Тамгын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

           Аймгийн хэмжээнд Төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа, шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх.

 

Хэлтсийн дарга:  Батсүх АМАРЗАЯА
Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, төрийн бодлого, стратеги, байгууллагын зорилт чиг үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, удирдлагад мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, бодит мэдээ, мэдээллээр хангах, чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын өмнө хариуцан тайлагнана. 
Утас: 7051-8706

 

Төрийн ёслолын асуудал, өргөдөл гомдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Гомбосүрэн СҮХБААТАР

Ажлын чиг үүрэг: Төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомж, төрийн ёслол, шагнал урамшуулал,  иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, хэрэгжилт, үр дүнг  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 7051-0111

 

Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Мандал ОЮУНТӨГС

Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, хүний нөөцийн бодлогыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 7051-2292

 

Орон нутаг, хууль тогтоомжийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Мөнхтөмөр МӨНХЦЭЦЭГ

Ажлын чиг үүрэг: Төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомж, стратегийн зорилтыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

                                                                             Утас: 70518188

 

 Агентлаг, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Ядамсүрэн Оюунзул
Ажлын чиг үүрэг: Төрөөс баримтлах бодлого, шийдвэр хууль тогтоомж, төрийн захиргааны байгууллагын бодлогын хэрэгжилтийг хангуулахад арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, байгууллагын дотоод  үйл ажиллагааг  зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө  хариуцна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Утас: 70518188
 
 

Гадаад харилцаа, олон улсын төсөл хөтөлбөрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн: Улаанхүү НАРАНТУЯА

Ажлын чиг үүрэг: Төрөөс баримтлах гадаад бодлогын хүрээнд аймгийн гадаад хамтын ажиллагааны бодлогыг боловсруулж хэрэгжилтийг хангах, төрийн байгууллагуудын ажлыг уялдуулан зохион байгуулах, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 7051-

 

Бичээч, бичиг хэргийн эрхлэгч: Шунуу Оюунчимэг

Ажлын чиг үүрэг: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг боловсронгуй болгох стандартын шаардлагад нийцүүлэн аймгийн ИТХ, ЗДТГазрын  хэлтэс,  ажилтнуудад албан хэргийн асуудлаар өдөр тутмын үйлчилгээ үзүүлэх.

Утас: 7051-