Тамгын газар

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

          Аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлыг бууруулах, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, амхадууд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, зөвлөлгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ажилгүйдэл, ядуурлыг орон нутгийн түвшинд бууруулах бодлогыг оновчтой төлөвлөх, хэрэгжүүлэх.

 

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргыг түр орлон гүйцэтгэгч: Бат-Өлзий ЭРДЭНЭТУЯА

Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, байгууллагын стратеги төлөвлөгөө, зорилт чиг үүрэг, нийгмийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих, мэргэшил арга  зүйн дэмжлэг үзүүлж, удирдлагыг бодит мэдээ, мэдээллээр хангах, чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын өмнө хариуцан тайлагнана.

Утас: 7051-8337

 

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Мажигсүрэн ДЭЛХИЙЦЭЦЭГ

Ажлын чиг үүрэг: Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 7051-8841

 

Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, төрийн бус байгууллагын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Лүнээ НАРАНГАРАВ

Ажлын чиг үүрэг: Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын төрөөс баримтлах бодлого, талаар  хууль тогтоомжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 7051-8841

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн: Батхүү БЯМБАДОРЖ

Ажлын чиг үүрэг: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллал, жендерийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 7051-8841

 

Соёл, урлаг, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн: Мөнх-Очир МАНДАХ

Ажлын чиг үүрэг: Соёл, урлаг, биеийн тамир, спортын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын өмнө хариуцна.

Утас: 7051-8841