Төсвийн гүйцэтгэл

Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

1-12 сар хүртэл энэ үйл ажиллагаа хамаагүй болно.