Мэдээ мэдээлэл (1/1)

Хүүхдийг ивээх сан “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершипийн боловсрол олгох” төслийг Дэлхийн Банк, Японы Нийгмийн Хөгжлийн Сангийн 2,7 сая ам долларын буцалтгүй тусламжаар Ховд, Завхан, Өвөрхангай, Говьсүмбэр, СҮХБААТАР аймгуудын 25 суманд 2019-2023 онд хэрэгжүүлнэ.

Монгол улсад боловсролд хамрагдалт өндөр боловч ур чадвартай ажиллах хүчний үзүүлэлтээр дэлхийн 187 орноос 130 дугаарт жагсдаг. Тэр дундаа орон нутгуудад ажлын байр хомс, ур чадвар дутмаг байдгаас өсвөр үеийн хүүхэд, залуучууд ихээхэн бэрхшээлтэй тулгардаг. Тиймээс өнөөгийн хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн ихээр шаардагдаж буй хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсролыг манай аймгийн 4 сумын өсвөр үеийн хүүхэд, залуучуудад олгосноор тэдний сурлагын амжилт, ур чадварыг нэмэгдүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтэд бэлдэхээр чиглэгдэж байгаа юм.

Уг төслийн хүрээнд дараах гурван зорилтыг хангаж ажиллах юм.

  1. Хувь хүний ур чадвар, энтрепернершип боловсрол олгох шинэлэг хэлбэрийн сургалтын хөтөлбөрийг өсвөр үеийн хүүхэд, залуучуудын оролцоотой боловсруулж, сонгогдсон сумдын ерөнхий боловсролын сургууль, насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.
  2. Сургалтаар эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа бодитоор туршихад нь дэмжлэг үзүүлэн, хүүхэд залуучуудын боловсруулсан бичил төслийг санхүүжүүлнэ. Түүнчлэн тэдэнд менторшипийндэмжлэг үзүүлж, туршлага солилцох уулзалт зохион байгуулна.
  3. Төслийн хэрэгжилт, тогтвортой байдлыг хангах орон нутгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, нөлөөлөл, олон нийтийн компанит ажлуудаар дамжуулан төслийн сайн туршлага, үд дүнг бусад орон нутгуудад түгээн, энтрепренершип боловсролыг дамжих бодлогын орчныг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр сургууль завсардсан болон ажилгүйдэлд өртөх эрсдэлтэй нийт 6,000 өсвөр насны хүүхэд, залуучууд сурлагын амжилтаа нэмэгдүүлж, хөдөлмөр эрхлэх ур чадвар эзэмшинэ. Төслийн үйл ажиллагаа нь зорилтот орон нутгийн багш, нийгмийн ажилтан, эцэг эхчүүд гэх мэт 20,000 орчим хүнд хүрнэ гэж үзэж байгаа юм.