Мэдээ мэдээлэл (410/413)

1.Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсийн дарга бөгөөд улсын ахлах байцаагч,
2. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Харилцаа, холбооны хяналтын улсын байцаагч,
3. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч,
4. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч,
5. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч,
6. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч,
7. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч,
8. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч,
9. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч,
10. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөм болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч,
11. Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ургамал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч,
12. Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч,
13.Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Ахлах дотоод аудитор,
14. Сүхбаатар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор,
15. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Асгат сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
16. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Сүхбаатар сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
17. Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Эрдэнэцагаан сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
18.Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтсийн Барилгын салбар, тээвэр, холбоо, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,
19. Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтсийн Худалдааны салбарын мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн.