Хууль & Эрх зүйн орчин (129/129)

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO 9001:2015

ЗДТГ-ын Эрхэм зорилго:
Иргэн төвтэй, үр дүнд суурилсан төрийн албыг бэхжүүлж, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангана.
АЗДТГ-ын Алсын хараа :
Чанарыг эрхэмлэсэн нутгийн захиргааны манлайлагч байгууллага болох
Чанарын бодлого:
“Бид орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагааг байнга сайжруулан, иргэдийн оролцоо, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, хариуцлагатай төрийн албыг бэхжүүлж ажиллана.”
АЗДТГ-ын Үнэт зүйлс :
  • Үр дүнг эрхэмлэгч байгууллага
  • Чадварлаг албан хаагч
  • Чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээ